گلچینی از بهترین و بدترین لباس ها هنرمندان هالیوودی درجشنواره VMA 2014


بهترین و بدترین لباس ها هنرمندان هالیوودی درجشنواره VMA 2014
بهترین و بدترین لباس ها هنرمندان هالیوودی درجشنواره VMA 2014 - تصویر 1
Beyonce - بهترین

بهترین و بدترین لباس ها هنرمندان هالیوودی درجشنواره VMA 2014
بهترین و بدترین لباس ها هنرمندان هالیوودی درجشنواره VMA 2014 - تصویر 2
Demi Lovato - بدترین

بهترین و بدترین لباس ها هنرمندان هالیوودی درجشنواره VMA 2014
بهترین و بدترین لباس ها هنرمندان هالیوودی درجشنواره VMA 2014 - تصویر 3
Gwen Stefani - بهترین

بهترین و بدترین لباس ها هنرمندان هالیوودی درجشنواره VMA 2014
بهترین و بدترین لباس ها هنرمندان هالیوودی درجشنواره VMA 2014 - تصویر 4
jennifer lopez - بهترین

بهترین و بدترین لباس ها هنرمندان هالیوودی درجشنواره VMA 2014
بهترین و بدترین لباس ها هنرمندان هالیوودی درجشنواره VMA 2014 - تصویر 5
katy perry - بهترین

بهترین و بدترین لباس ها هنرمندان هالیوودی درجشنواره VMA 2014
بهترین و بدترین لباس ها هنرمندان هالیوودی درجشنواره VMA 2014 - تصویر 6
kim kardashian - بدترین

بهترین و بدترین لباس ها هنرمندان هالیوودی درجشنواره VMA 2014
بهترین و بدترین لباس ها هنرمندان هالیوودی درجشنواره VMA 2014 - تصویر 7
miley cyrus - بهترین


بهترین و بدترین لباس ها هنرمندان هالیوودی درجشنواره VMA 2014
بهترین و بدترین لباس ها هنرمندان هالیوودی درجشنواره VMA 2014 - تصویر 8
nicki minaj - بهترین

بهترین و بدترین لباس ها هنرمندان هالیوودی درجشنواره VMA 2014
بهترین و بدترین لباس ها هنرمندان هالیوودی درجشنواره VMA 2014 - تصویر 9
nina dobrev - بهترین

بهترین و بدترین لباس ها هنرمندان هالیوودی درجشنواره VMA 2014
بهترین و بدترین لباس ها هنرمندان هالیوودی درجشنواره VMA 2014 - تصویر 10
taylor swift - بدترینتهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغنظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه